sábado, 27 de setembro de 2008

Dat zal Nederland vast niet overkomen

September 2008
By Abdul Haq
Hazrat Ahmad (vrede zij met hem), stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, waarschuwde in 1908 over drie wereldoorlogen. Twee zijn er al geweest. De derde zou vernietiging brengen over de hele aarde.

Ahmad, de voorspelde Messias

Bedenk, God heeft mij omtrent vele aardbevingen ingelicht. Wees er daarom van verzekerd, dat wanneer aardbevingen Amerika en Europa teisteren, zij ook Azië zullen treffen. Sommige zullen de Dag des Oordeels gelijken. Zoveel mensen zullen sterven, dat er rivieren van bloed zullen vloeien. Zelfs de vogels en de dieren zullen niet bestand zijn tegen de dood.

Een verwoesting zal over de aarde gaan die de grootste zal zijn sinds de geboorte van de mens. Woonplaatsen zullen weggevaagd worden alsof er nooit iemand gewoond had. Het zal worden vergezeld van andere rampen, voortgebracht door hemel en aarde, zodat hun buitengewone karakter geen zinnig mens meer kan ontgaan. Alle literatuur van wetenschap en filosofie zal te kort schieten om het te beschrijven. Dan zal de mensheid hevig beangstigd zijn, en zich afvragen wat er gebeuren zal. Velen zullen ontkomen, en velen zullen sterven.

De dagen zijn nabij. Ik zie dat het uur nadert, dat de wereld vele verschrikkingen zal zien. Niet alleen aarbevingen, maar ook andere rampen zullen over de mens komen; sommige van de hemel, andere van de aarde.

Het zal gebeuren omdat de mens verzuimt zijn ware God te aanbidden, en hij zijn hart, zijn werk en zijn doel heeft verloren in wereldse zaken.

Ware ik niet gekomen, dan zouden deze rampen wellicht zijn uitgesteld. Maar met mijn komst werden de geheime bedoelingen openbaar van een getarte God, die tot dusver verborgen waren. God zegt: ‘Wij straffen niet, tenzij Wij een Boodschapper zenden.’ [Koran 17:17]

Zij die berouw hebben zullen veiligheid vinden en zij die vrezen voordat de ramp over hen komt, zal genade geschonken worden. Denkt u dat deze rampen geen vat op u zullen hebben? Kunt gij uzelf redden door list en bedrog? Zeker niet. Op die dag zullen menselijke plannen te kort schieten. Denk niet dat aardbevingen alleen Amerika en andere continenten treffen maar dat uw eigen land bewaard zal blijven. Waarlijk, wellicht is voor u een nog grotere ramp bestemd.

O Europa, u zult niet veilig zijn en o Azië, ook u bent niet onkwetsbaar. En o bewoners van eilanden, geen valse goden zullen komen om u te redden. Ik zie steden vallen en nederzettingen verloren gaan. De Ene en Enige God heeft lang gezwegen. Afschuwelijke daden werden gewrocht voor Zijn ogen, en Hij zweeg. Maar nu zal Hij Zijn Aangezicht openbaren in majesteit en ontzag.

Laat hij die oren heeft horen, dat de tijd niet ver is. Ik heb mijn best gedaan om allen onder de bescherming van God te brengen, maar het werd bepaald dat hetgeen geschreven is, ook zou geschieden. In alle oprechtheid zeg ik u, dat ook de omkering van dit land snel nadert.

De tijden van Noach zullen weer voor uw ogen verschijnen, en uw eigen ogen zullen getuigen zijn van de ramp die kwam over de steden van Lot. Maar God is langzaam in Zijn toorn. Heb berouw, opdat u genade geschonken moge worden. Hij die Hem niet vreest is dood, niet levend.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)
De verwachte Messias en Mahdi (vrede zij met hem)

Haqiqatul Wahy (Waarheid der Openbaring) pp. 256-257
Deze tekst werd ook opgenomen in De waarschuwing van de derde Ahmadiyya kalief aan de westerse wereld in 1967

Lees meer profetieën over onze tijd in de categorie Prophecies
Source: http://spiritualchange.blogsome.com

Sem comentários: