quarta-feira, 25 de abril de 2007

Al is de leugen nog zo snel……

Door Lilian Ferru
25 April 2007

(Artikel uit het Limburgs Dagblad)
Geplaatst en bewerkt door Nexus


Deze krant heeft het gewaagd om de rol van de katholieke kerk in het zuiden aan de kaak te stellen en dat was net even wat teveel voor bisschop Wiertz. ‘De kerk is er niet om te judassen,’ zie hij, toen hij eindelijk het beledigde stilzwijgen doorbrak. Daarbij vergetend dat hij de leugen rondom Judas weer eens bevestigt. Hoezo Judassen? Judas was geen verrader. Hij heeft zijn moeilijke taak bewust en op verzoek, op zich genomen. Dat weten we sinds het judasevangelie is ontdekt. Toch noemt Wiertz het juiste woord. Want verraad is tegengesteld aan vrije meningsuiting. Bisschop Wiertz wijst beschuldigend met de vinger. Deze keer is de journalistiek de zondebok. Zij zijn schuld aan de negatieve beeldvorming die is ontstaan.


Knippen en plakken

Dit is al zo oud als het christelijke bestaan. Denk maar aan Alexandrië, dat ooit het centrum van de wetenschap in de klassieke wereld was. Manuscripten en papyrusrollen met hermetische en gnostische kennis waren toen voor iedereen toegankelijk. Vanaf de derde eeuw verwoestten dolle christelijke menigten de vele bibliotheken, waaronder de bibliotheek bij de Tempel van Serapis. Dit verlies van rijkdom aan kennis, was een van de grootste rampen in de geschiedenis. Het is een schending waarvoor het christendom nooit ter verantwoording is geroepen. Sterker nog: christelijke fundamentalisten zijn door de eeuwen heen maar al te graag bereid geweest om boeken te verbranden. Alles wat niet strookt met de in elkaar geflanste katholieke leer werd vernietigd. Er is weinig veranderd. De kerk en het geschreven woord zullen, zoals deze bisschop weer eens bewijst, wellicht nooit op goede voet met elkaar komen te staan.
De kerk heeft zich altijd al verzet tegen andersdenkenden. Men heeft zelfs geprobeerd de hermetische en gnostische leer uit te roeien. Gnosis betekent het overstijgen van de materiele schepping en het één worden met de pure geest. De hermetische leer echter aanvaardt de werkelijkheid als een allesomvattende totaliteit. De structuur van de microkosmos is in overeenstemming met de macrokosmos, of met andere woorden: ‘Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten’. De hermetische leer voorzag in een heroriëntatie van de mens op de kosmos en zijn eigen lotsbeschikking. De mens kon zijn afhankelijkheid laten varen en met een eigen zoektocht beginnen. Dit spirituele gedachtegoed werd in het soefisme, de islam en de kabbala geïntegreerd. De kerk was hier echter niet blij mee. Het paste immers niet in het plaatje dat de mens geen bemiddelaar nodig heeft om nader tot het goddelijke te komen. Het is dan ook algemeen bekend dat niet alleen oude wijsheidsteksten zijn vernietigd, tegenstanders zijn vermoord, maar ook dat in de evangeliën naar willekeur is geknipt en geplakt. Volgens bestseller auteurs Michael Baigent en Richard Leigh klopt er historisch gezien weinig van bijvoorbeeld het kruisingsverhaal. Het is ook zeer aannemelijk dat Jezus was getrouwd en kinderen had. Volgens het goed gedocumenteerde boek: ‘Het Heilige Bloed, de Heilige Graal’ heeft de kerk op grote schaal gelogen en de geschiedenis vervalst.

Kruisvaartochten
Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat geen enkele religie zoveel bloed aan haar handen heeft als het christendom. Alles wat tegenstrijdig was aan de dogma’s en doctrines moest het ontgelden. Denk bijvoorbeeld aan de kruisvaartochten waar ontelbare onschuldige mensen werden afgeslacht. De katharen werden als ketters gezien omdat ze ontkenden dat Jezus de zoon van God was en aan het kruis was gestorven. De kerk mobiliseerde haar krachten om de antikerkelijke rebellen tijdens belegering van Montsegur te vermoorden.
De Katharen waren niet de enige slachtoffers, wat er bij Massada gebeurde was de reinste gruwel, net zo als het lot van de Merovingen en het gaat maar door, tot de beschamende vertoning tijdens de tweede wereldoorlog. Sinead ‘ Connor maakte hier ooit een statement over door de beeltenis van de paus te verscheuren.

Maria Magdalena
En er zijn wel meer vrouwen boos op de kerk. Neem het verhaal dat over Maria Magdalena de wereld in werd geslingerd. Zij zou een hoer zijn, waar zeven bozen geesten uit zijn verdreven. Wie echter een paar andere boeken leest, komt er al snel achter dat het zogenaamde ‘exorcisme’ een geheime inwijdingsrite is geweest. Maria Magdalena was geen hoer, integendeel, ze was de gezellin van Yeshua Ben Mirjam*. We zijn eeuwen bedrogen, maar dankzij de ontdekking van de Dode Zee rollen en Nag Hammadi -geschriften kan ons beeld worden bijgesteld. Deze vondsten omvatten de oude evangeliën over het allereerste geloof en Jezus. Zoals we weten werd Jezus omringd door zijn apostelen. Op Maria Magdalena na waren het allemaal mannen. Zij was een ‘apostola apostolorum’, ‘de vrouw die het Al kent’. Zij was volledig ingewijd in de tempel van Isis. Als geliefde van Jezus was het haar taak te helpen zodat Hij zijn beproevingen kon doorstaan. Door de magie van Horus en Isis, werd alchemie mogelijk. Dat Jezus niet met de eerste de beste een relatie had, vereist geen grote denksprong. En dat Maria Magdalena in de evangeliën als ingewijde wordt vermeld, zegt ook genoeg. De kerk riep Jezus uit tot Gods zoon, die stierf om ons van onze zonden te bevrijden, maar dat is generaties later bedacht. De eerste volgelingen van Jezus kenden Hem niet als een zoon van God, maar als Verlichter die de weg naar Goddelijkheid wijst. Dat Jezus en Maria geliefden waren, staat in een aantal openbaringen geschreven, zoals in het evangelie van Johannes en Filippus. Daar wordt openlijk over haar gesproken als de metgezellin van de Heer.

Jaloerse Petrus
Toch was Maria Magdalena niet bij iedereen populair, zo moest de jaloerse Petrus niks van haar weten. Zijn uitgesproken vrouwonvriendelijke ideeën zijn opgetekend in de Pistis Sophia en zouden vandaag de dag ronduit seksistisch en discriminerend worden genoemd. Uitgerekend Petrus, grondlegger van de katholieke kerk en eerste bisschop van Rome, had een bloedhekel aan vrouwen. Met als gevolg dat door geschiedvervalsing de relatie van Jezus met Maria werd weggemoffeld. Door Maria Magdalena als een overspelige en bezetene te degraderen, werd symbolisch elke vrouw ontheiligd. Eva kreeg ook al de schuld omdat zij van de boom van Kennis van Goed en Kwaad had gegeten en daarmee zichzelf en Adam uit het paradijs zou hebben verdreven. Het kwaad schuilt immers in de verleiding en in het vrouwelijke. De esoterische traditie binnen de kerk heeft er dan ook alles aan gedaan om elk vleugje erotiek uit te bannen en het celibaat heilig te verklaren.
Na de kruisiging is Maria Magdalena samen met haar gezelschap naar Egypte gevlucht en vandaar naar Zuid Frankrijk uitgeweken. Bij Saintes Maries de La Mer is ze aan land gegaan om verder te reizen naar Languedoc en Engeland. Volgens de plaatselijke legende was ze zwanger van een meisje dat later Sar’h werd genoemd. De dochter van Jezus en Maria wordt nog steeds als Sarah, de donkere dienares, geëerd. Pas in 1969 heeft de Roomse kerk officieel verklaard dat Maria Magdalena geen prostituee was.

De brandstapel
Mede dankzij de kerk is het lot van vrouwen onnodig ondraaglijk gemaakt. Door de genadeloze kruistochten zijn de godinnen vererende godsdiensten op een afschuwelijke manier de mond gesnoerd. Ontelbare vrouwen zijn tijdens de heksenvervolging gedood, priesteressen en mystici werden terechtgesteld. Zelfs vroedvrouwen moesten er aan geloven. Honderdduizenden ongelukkige slachtoffers werden gemarteld door schijnheilige en intolerante inquisiteurs. En dat alles werd gerechtvaardigd door het kerkelijke idee dat de vrouw verantwoordelijk is voor de erfzonde en als hoer werd gezien. In driehonderd jaar heeft de kerk vijf miljoen vrouwen op de brandstapel gebracht. Seksualiteit werd beschamend en de seksuele driften waren het werk van de duivel. Het is het zoveelste treurige hoofdstuk uit de geschiedenis van het christendom. De tijd van leugens is voorbij, maar de schade is enorm. Vrouwen werden onderdrukt, geschonden en het zwijgen opgelegd. Het leed van generaties lang is niet in woorden samen te vatten, maar tijden veranderen. ‘Niets menselijks is mij vreemd’, zei Jezus, maar ook dat is door de kerk naar eigen goeddunken geïnterpreteerd.

De mens is goddelijk
Wie terug in de tijd gaat kan niet anders dan concluderen dat juist de katholieke kerk de leer van de Christus heeft ontheiligd. De mens is in wezen goddelijk. Het gaat om liefde, compassie en mededogen. Het koningrijk zit in jezelf. Ware spiritualiteit heeft geen bemiddeling van buitenaf nodig. Laat staan dat je zonden met aflaten kunt afkopen. De kerkelijke leer is niets anders dan een selectieve verzameling van fragmenten dat in overeenstemming is gebracht met de behoefte van bepaalde gevestigde belangen. Het uitgangspunt was het verwerven van macht en het onder de duim houden van de ‘gelovigen’. Iedere theoloog heeft wel eens van Irenaeus gehoord. Deze bisschop van Lyon heeft meer dan welke kerkvader dan ook er toe bijgedragen dat de christelijke leer een samenhangend verhaal werd door de eigen ideeën toe te passen, waarbij hij werken wegliet en andere opnam. Geen van de vijfduizend nog bestaande manuscripten met delen van het Nieuwe Testament is ouder dan de vierde eeuw. Het is een product van schrijvers en bewerkers, bewakers van de orthodoxie, die slechts de eigen belangen voor ogen hadden.
De kerk wist dat als de ware toedracht bekend werd, niemand erover zou peinzen om de eigen macht aan een autoriteit af te staan. Het enige dat we immers hoeven te doen is ons goddelijk erfgoed weer op te eisen. ‘Heb uw naasten lief’, zei Jezus, maar ook deze eenvoudige bede heeft de kerk door de eeuwen heeft naast zich neer gelegd en besmeurd. Bovenstaand is slechts een summiere opsomming van de geschiedenis. Anno 2007 zijn de kerken leeg, de mens heeft massaal zijn rug gekeerd en zoekt op zijn eigen individuele manier naar inzicht en waarheid.
We staan niet meer op hel en verdoemenis te wachten. We laten ons niet meer chanteren, bang maken of onder druk zetten. Steeds meer mensen bewandelen de weg van het hoofd naar het hart. We zijn de boodschap van de Christus niet vergeten, we laten ons alleen niets meer wijsmaken en gaan zelf op onderzoek uit. Bisschop Wierts mag dan verontwaardigd zijn over de ‘oude vetes die nu worden opgeroepen’, maar het is allemaal een kwestie van oorzaak en gevolg. Of anders gezegd: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Bron:‘Het Magdalena Manuscript’, Tom Kenyon en Judy Sion. ‘Maria Magdalena, of het lot van de vrouw’, Hans Stolp. ‘Maria Magdalena en haar evangelie’, Jacob Slavenburg. Michael Baigent en Richard Leigh: “Het Heilige Bloed, de Heilige Graal’, ‘Het Elixer en de Steen’. *Yeshua Ben Mirjam, oorspronkelijke naam van Jezus, voor de Hebreeërs, *Mirjam stamt af van koning David. http://www.spiritueelcafeheerlen.com/

Source: http://argusoog.punt.nl

Sem comentários: